Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติทางหลวง ฉบับที่4 พ.ศ2556 ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด โดยการตั้งด่านจุดตรวจวัดชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ยานพาหนะบนทางหลวงชนบท สายบก.3007 แยก ทล.212 – บ้านใหม่พัฒนา อ.เมือง,ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

วันที่ 26 เมษายน 2565

แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติทางหลวง ฉบับที่4 พ.ศ2556 ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด โดยการตั้งด่านจุดตรวจวัดชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ยานพาหนะบนทางหลวงชนบท สายบก.3007 แยก ทล.212 – บ้านใหม่พัฒนา อ.เมือง,ศรีวิไล จ.บึงกาฬ (ช่วงกม.ที่ 18+100) เพื่อเป็นการป้องกันรถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดผ่าน    สายทาง ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ถนนชำรุดอย่างรวดเร็วก่อนกำหนด และอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุในสายทาง

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content