Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงติดตั้งหลัก กม. สายบก.3013 แยกทล.212 – บ้านหนองขาม อำเภอเมือง,โซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

วันที่ 25 เมษายน 2565 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงติดตั้งหลัก กม. สายบก.3013 แยกทล.212 – บ้านหนองขาม อำเภอเมือง,โซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ เพื่อทัศน์วิสัยในการมองเห็นที่ดีชัดเจนและให้ประชาชนเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัย มั่นใจ ไม่หลงทาง ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติทางหลวง ฉบับที่4 พ.ศ2556 ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด โดยการตั้งด่านจุดตรวจวัดชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ยานพาหนะบนทางหลวงชนบท สายบก.3007 แยก ทล.212 – บ้านใหม่พัฒนา อ.เมือง,ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

Scroll Up Skip to content