Menu
home
>>
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ มอบทุนโครงการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสวัสดิการกรมทางหลวงชนบท ประจำปี 2564
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

นายไพวรรน์ ตันนารัตน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ มอบทุนโครงการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสวัสดิการกรมทางหลวงชนบท ประจำปี 2564 ณ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติทางหลวง ฉบับที่4 พ.ศ2556 ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด โดยการตั้งด่านจุดตรวจวัดชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ยานพาหนะบนทางหลวงชนบท สายบก.3007 แยก ทล.212 – บ้านใหม่พัฒนา อ.เมือง,ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

Scroll Up Skip to content