Menu
home
>>
ผู้อำนายการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 14 กันยายน 2564

นายไพวรรน์ ตันนารัตน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศรีสองนางศาลากลางชั้น 4 อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content