Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬเข้าตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงติดตั้งป้ายจราจร สายบก.3018 แยก ทล.212 – บ้านนาขาม อ.ปากคาด,เมือง,โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

วันที่ 2 กันนายน 2564 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬเข้าตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงติดตั้งป้ายจราจร สายบก.3018 แยก ทล.212 – บ้านนาขาม อ.ปากคาด,เมือง,โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ในการมองเห็นที่ดี และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ในการสัญจรไปมา ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติทางหลวง ฉบับที่4 พ.ศ2556 ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด โดยการตั้งด่านจุดตรวจวัดชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ยานพาหนะบนทางหลวงชนบท สายบก.3007 แยก ทล.212 – บ้านใหม่พัฒนา อ.เมือง,ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

Scroll Up Skip to content