Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬเข้าตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงติดตั้งป้ายจราจร สายบก.3018 แยก ทล.212 – บ้านนาขาม อ.ปากคาด,เมือง,โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

วันที่ 2 กันนายน 2564 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬเข้าตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงติดตั้งป้ายจราจร สายบก.3018 แยก ทล.212 – บ้านนาขาม อ.ปากคาด,เมือง,โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ในการมองเห็นที่ดี และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ในการสัญจรไปมา ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content