Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬเข้าตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง ไฟฟ้าแสงสว่างสายบก.3004 แยก ทล.212 – บ้านโนนสะแบง อ.ปากคาด,โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬเข้าตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง ไฟฟ้าแสงสว่างสายบก.3004 แยก ทล.212 – บ้านโนนสะแบง อ.ปากคาด,โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ช่วงบ้านบ้านโนนสวาง        เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมาช่วงเวลากลางคืน ตามนโยบายของ กรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติทางหลวง ฉบับที่4 พ.ศ2556 ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด โดยการตั้งด่านจุดตรวจวัดชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ยานพาหนะบนทางหลวงชนบท สายบก.3007 แยก ทล.212 – บ้านใหม่พัฒนา อ.เมือง,ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

Scroll Up Skip to content