Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ลงพื้นที่ดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร (Service) สายบก.3006 แยก ทล.212 – บ้านนาเจริญ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ลงพื้นที่ดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร (Service) สายบก.3006 แยก ทล.212 – บ้านนาเจริญ อ.เมือง จ.บึงกาฬ เพื่อให้ผิวจราจรอยู่ในสภาพดี และอำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้สัญจรในเส้นทาง ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content