Menu
home
>>
ด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (Social)สายบก.3018 แยก ทล.212 – บ้านนาขาม จังหวัดบึงกาฬ
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

  วันที่ 3 มีนาคม 2564

แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ลงพื้นที่ดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร สายบก.3018 แยก ทล.212 – บ้านนาขาม อำเภอปากคาด,เมือง,โซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานซ่อมบำรุงผิวทาง เพื่อให้การซ่อมบำรุงรักษาทางและการอำนวยความปลอดภัยได้มาตรฐาน มีคุณภาพ มีความถูกต้อง มีความโปร่งใส คุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

Scroll Up Skip to content