Menu
home
>>
ด้านการเดินทางอย่างปลอดภัย (Safe) สายบก.3018 แยก ทล.212 – บ้านนาขาม จังหวัดบึงกาฬ
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

วันที่ 3 มีนาคม 2564 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬเข้าตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงทาสีสะพาน สายบก.3018 แยก ทล.212 – บ้านนาขาม อำเภอปากคาด,เมือง,โซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ในการมองเห็นที่ดี และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ในการสัญจรไปมา ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติทางหลวง ฉบับที่4 พ.ศ2556 ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด โดยการตั้งด่านจุดตรวจวัดชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ยานพาหนะบนทางหลวงชนบท สายบก.3007 แยก ทล.212 – บ้านใหม่พัฒนา อ.เมือง,ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

Scroll Up Skip to content