Menu
home
>>
การปรับปรุงผิวจราจร (Service) สายบก.3018 แยก ทล.212 – บ้านนาขาม จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 3 มีนาคม 2564 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ลงพื้นที่ดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร (Service) สายบก.3018 แยก ทล.212 – บ้านนาขาม อำเภอปากคาด,เมือง,โซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้ผิวจราจรอยู่ในสภาพดี และอำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้สัญจรในเส้นทาง ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content