Menu
home
>>
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบ โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดำเนินการเอง)
พ

วันที่ 9 เมษายน 2563

นายอนุชิต ดีชัยทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ พร้อมด้วยคณะกรรมการและช่างผู้คุมงาน ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบ โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ดำเนินการเอง) สายนค.4022 แยกทล.2095 – บ้านโนนแก้ว(ตอนบึงกาฬ) อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content