Menu
home
>>
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ร่วมประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563 และการดำเนินงานตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

นายอนุชิต ดีชัยทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬร่วมประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายสมสมัย แก้วบุตรดี ผส.ทช.ที่ 15 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/ส่วน ผอ.ขทช. อุดรธานี, หนองคาย, หนองบัวลำภู, บึงกาฬ ผอ.บทช.พิบูลย์รักษ์, น้ำโสม,ศรีธาตุ, นากลาง เซกา และโพนพิสัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content