Menu
home
>>
ด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (Social)สายบก.3006 แยก ทล.212 – บ้านนาเจริญ
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 

       แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ลงพื้นที่ดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจรสายบก.3006 แยก ทล.212 – บ้านนาเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานซ่อมบำรุงผิวทาง เพื่อให้การซ่อมบำรุงรักษาทางและการอำนวยความปลอดภัยได้มาตรฐาน  มีคุณภาพ มีความถูกต้อง มีความโปร่งใส คุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

Scroll Up Skip to content