home

การปรับปรุงผิวจราจร (Service) สายบ้านนาแวง – บ้านโป่งเปือย เส้นทางเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

   วันที่ 17 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ลงพื้นที่ดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร (Service)        สายบ้านนาแวง – บ้านโป่งเปือย อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองตะไก้ ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และอำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้สัญจรในเส้นทาง ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 18 ม.ค. 2562 14:30

การปรับปรุงผิวจราจร (Service) สายบ้านนาแวง – บ้านโป่งเปือย เส้นทางเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

    วันที่ 18 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ลงพื้นที่ดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร (Service)        สายบ้านนาแวง – บ้านโป่งเปือย อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองตะไก้ ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และอำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้สัญจรในเส้นทาง ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 18 ม.ค. 2562 14:30

นายอนุชิต ดีชัยทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ร่วมประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท ครั้งที่ 4/2562

     วันที่ 18 มกราคม 2562 นายอนุชิต ดีชัยทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ร่วมประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท ครั้งที่ 4/2562        โดยมี นายสมสมัย แก้วบุตรดี ผส.ทช.ที่ 15 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/ส่วน ผอ.ขทช. อุดรธานี, หนองคาย, หนองบัวลำภู, บึงกาฬ ผอ.บทช.พิบูลย์รักษ์, น้ำโสม,ศรีธาตุ, นากลาง เซกา และโพนพิสัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)  

วันที่ : 18 ม.ค. 2562 14:30

ขทช.บึงกาฬ ตรวจสอบคุณภาพงานทางและวัสดุโครงการงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย บก. 3013 แยก ทล.212 – บ้านหนองขาม

  วันที่ 16 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ เข้าตรวจสอบคุณภาพงานทางและ      วัสดุโครงการงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สาย บก.3013 แยก ทล.212- บ้านหนองขาม อำเภอเมือง,โซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร (เก็บก้อนตัวอย่างผิวทาง)  โดย  บจก.สินทรัพย์อนันต์  เพื่อให้เป็นไปตานโยบายของกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 18 ม.ค. 2562 14:30

ขทช.บึงกาฬ ตรวจสอบคุณภาพงานทางและวัสดุโครงการงานเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย บก.4015 แยก ทล.2026 - น้ำตกถ้ำพระ

วันที่ 16 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ เข้าตรวจสอบคุณภาพงานทางและวัสดุโครงการงานเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บก.4015 แยกทล.2026 - น้ำตกถ้ำพระ อำเภอบึงโขงหลง,เซกา จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 4.895 กิโลเมตร (เก็บก้อนตัวอย่างผิวทาง) โดย  บจก.สินทรัพย์อนันต์ เพื่อให้เป็นไปตานโยบายของกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 18 ม.ค. 2562 14:15

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

วันที่ : 09 ม.ค. 2560 13:30

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดภาพถ่ายสายทางและสะพานกรมทางหลวงชนบท ในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ  ได้ดำเนินการตัดสินภาพถ่ายสายทางและสะพานกรมทางหลวงชนบทในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ของประชาชนที่ส่งภาพเข้าประกวด จำนวน ๑๑ ราย จำนวนภาพทั้งสิ้น ๓2 ภาพ ได้ผู้ชนะเลิศลำดับที่ 1 รองชนะเลิศลำดับที่ 1 และรองชนะเลิศลำดับที่ 2  ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมทางหลวงชนบททุกประการ

รางวัลชนะเลิศ  นางสาวทิวาพร   ธนชัยกุล   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   นางจุฬาภรณ์    คำวงษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    นายศรัทธา     ลาภวัฒนเจริญ

วันที่ : 03 ส.ค. 2559 13:30

logo
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

เผยแพร่ให้ประชาชนทราบทั่วกัน

วันที่ : 13 ส.ค. 2558 11:00

กระบวนงานมาตรฐานการให้บริการประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ 2558

วันที่ : 21 ก.ค. 2558 13:30

logo
test buengkan.drr.go.th

test buengkan.drr.go.th 

วันที่ : 10 มิ.ย. 2558 10:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

home