home

การปรับปรุงผิวจราจร (Service) สายบก.3004 แยก ทล.212 – บ้านโนนสะแบง

   วันที่ 14 สิงหาคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ลงพื้นที่ดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร (Service) สายบก.3004 แยก ทล.212 – บ้านโนนสะแบง อำเภอปากคาด,โซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ เพื่ออำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้สัญจรในเส้นทาง ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 14 ส.ค. 2562 10:30

การปรับปรุงผิวจราจร (Service) สายบก.3004 แยก ทล.212 – บ้านโนนสะแบง

   วันที่ 13 สิงหาคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ลงพื้นที่ดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร (Service) สายบก.3004 แยก ทล.212 – บ้านโนนสะแบง อำเภอปากคาด,โซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ เพื่ออำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้สัญจรในเส้นทาง ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 14 ส.ค. 2562 10:30

ขทช.บึงกาฬ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวาย พระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำพุทธศักราช 2562

  วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  

วันที่ : 14 ส.ค. 2562 10:00

ด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (Social) สายบก.3010 แยก ทล.212 – บ้านหนองมุม

  วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ลงพื้นที่ดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร (Social) สายบก.3010 แยก ทล.212 – บ้านหนองมุม อำเภอเมือง,ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้ประชาชนร่วมตรวจสอบขั้นตอนการซ่อมบำรุงรักษาทางและอำนวยความปลอดภัย ให้มีคุณภาพ มีความถูกต้อง มีความโปร่งใส คุ้มค้า ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง และให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 14 ส.ค. 2562 09:45

ด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (Social) สายบก.3004 แยก ทล.212 – บ้านโนนสะแบง

  วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ดำเนินงานการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โครงการงานเสริมผิวทางพารา AC สาย บก.3004 แยก ทล.212 - บ้านโนนสะแบง อ.ปากคาด,โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ต่อโครงการที่ภาครัฐมีแผนงานที่จะดำเนินการในพื้นที่ซึ่งจะทำให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  

วันที่ : 14 ส.ค. 2562 09:45

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

วันที่ : 09 ม.ค. 2560 13:30

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดภาพถ่ายสายทางและสะพานกรมทางหลวงชนบท ในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ  ได้ดำเนินการตัดสินภาพถ่ายสายทางและสะพานกรมทางหลวงชนบทในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ของประชาชนที่ส่งภาพเข้าประกวด จำนวน ๑๑ ราย จำนวนภาพทั้งสิ้น ๓2 ภาพ ได้ผู้ชนะเลิศลำดับที่ 1 รองชนะเลิศลำดับที่ 1 และรองชนะเลิศลำดับที่ 2  ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมทางหลวงชนบททุกประการ

รางวัลชนะเลิศ  นางสาวทิวาพร   ธนชัยกุล   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   นางจุฬาภรณ์    คำวงษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    นายศรัทธา     ลาภวัฒนเจริญ

วันที่ : 03 ส.ค. 2559 13:30

logo
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

เผยแพร่ให้ประชาชนทราบทั่วกัน

วันที่ : 13 ส.ค. 2558 11:00

กระบวนงานมาตรฐานการให้บริการประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ 2558

วันที่ : 21 ก.ค. 2558 13:30

logo
test buengkan.drr.go.th

test buengkan.drr.go.th 

วันที่ : 10 มิ.ย. 2558 10:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

home