home

ขทช.บก.ร่วมต้อนรับ รวค.ในพิธีลงนามความตกลงระหว่างประเทศ โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 5 (บึงกาฬ –บอลิคำไซ)

  วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายบุนจัน สินทะวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประธานในพิธี ดำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 5 (บึงกาฬ –บอลิคำไซ) พร้อมทั้งอนุมัติการจัดทำและลงนามร่างความตกลงระหว่างรัฐบาล แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ  

วันที่ : 17 มิ.ย. 2562 09:30

นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน ลงพื้นตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการงานก่อสร้างถนน สายแยก ทล.212 – ด่านศุลกากรบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

  วันที่ 11 เมษายน 2562 นายวิศว์  รัตนโชติ วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน ลงพื้นตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการงานก่อสร้างถนน สายแยก ทล.212 – ด่านศุลกากรบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการก่อสร้างของงบประมาณกลุ่มจังหวัดเพิ่มเติม ปี 2560 ซึ่งขยายเงินกัน ปี2561 โดยมีนายสมสมัย แก้วบุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 นายอนุชิต ดีชัยทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ร่วมให้การต้อนรับให้การต้อนรับ พร้อมรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ทั้งนี้วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบทได้ให้คำแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆในการก่อสร้าง  

วันที่ : 17 เม.ย. 2562 12:30

นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 ขทช.บึงกาฬ

  วันที่ 11 เมษายน 2562 นายสมสมัย แก้วบุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 นายอนุชิต  ดีชัยทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ร่วมให้การต้อนรับ นายวิศว์  รัตนโชติ วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 ณ จุดบริการทั่วไทย ทางหลวงหมายเลข 212 ตรงข้ามแขวงทางหลวงบึงกาฬ โดยร่วมบูรณาการกับแขวงทางหลวงบึงกาฬและขนส่งจังหวัดบึงกาฬ  

วันที่ : 17 เม.ย. 2562 12:30

นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

     วันที่ 15 เมษายน 2562  นายสมสมัย แก้วบุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 นายอนุชิต ดีชัยทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ร่วมต้อนรับ นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ทั้งนี้ ได้ร่วมพิธีกตัญชลีดิถีสงกรานต์แสดงมุทิตาจิตรดน้ำดำหัว เพื่อขอพรและสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 พร้อมปลูกต้นทองกวาว เพื่อเป็นการสร้างร่มเงาให้ความร่มเย็น แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ณ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ  

วันที่ : 17 เม.ย. 2562 12:30

นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน ศูนย์อำนวยความปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 ของ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

        วันที่ 15 เมษายน 2562  เวลา 09.00 น. นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน ศูนย์อำนวยความปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 ของ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ บูรณาการร่วมกับแขวงทางหลวงบึงกาฬ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562  

วันที่ : 17 เม.ย. 2562 12:15

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

วันที่ : 09 ม.ค. 2560 13:30

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดภาพถ่ายสายทางและสะพานกรมทางหลวงชนบท ในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ  ได้ดำเนินการตัดสินภาพถ่ายสายทางและสะพานกรมทางหลวงชนบทในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ของประชาชนที่ส่งภาพเข้าประกวด จำนวน ๑๑ ราย จำนวนภาพทั้งสิ้น ๓2 ภาพ ได้ผู้ชนะเลิศลำดับที่ 1 รองชนะเลิศลำดับที่ 1 และรองชนะเลิศลำดับที่ 2  ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมทางหลวงชนบททุกประการ

รางวัลชนะเลิศ  นางสาวทิวาพร   ธนชัยกุล   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   นางจุฬาภรณ์    คำวงษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    นายศรัทธา     ลาภวัฒนเจริญ

วันที่ : 03 ส.ค. 2559 13:30

logo
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

เผยแพร่ให้ประชาชนทราบทั่วกัน

วันที่ : 13 ส.ค. 2558 11:00

กระบวนงานมาตรฐานการให้บริการประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ 2558

วันที่ : 21 ก.ค. 2558 13:30

logo
test buengkan.drr.go.th

test buengkan.drr.go.th 

วันที่ : 10 มิ.ย. 2558 10:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

home