home

ข่าวกิจกรรม

logo
แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ร่วมจัดกิจกรรม 5ส “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างวินัย”

logo
ด้านการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทางถนนสวยงาม (Scenic) สายบก.4001 แยก ทล.2095 – บ้านดอนอุดม อ.โซ่พิสัย,เมือง จ.บึงกาฬ

logo
การปรับปรุงผิวจราจร (Service) สายบ้านนาแวง – บ้านโป่งเปือย เส้นทางเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

logo
การปรับปรุงผิวจราจร (Service) สายบ้านนาแวง – บ้านโป่งเปือย เส้นทางเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

logo
นายอนุชิต ดีชัยทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ร่วมประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท ครั้งที่ 4/2562

logo
ขทช.บึงกาฬ ตรวจสอบคุณภาพงานทางและวัสดุโครงการงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย บก. 3013 แยก ทล.212 – บ้านหนองขาม

logo
ขทช.บึงกาฬ ตรวจสอบคุณภาพงานทางและวัสดุโครงการงานเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย บก.4015 แยก ทล.2026 - น้ำตกถ้ำพระ

logo
ขทช.บึงกาฬ เข้าตรวจติดตามคุณภาพงานโครงการอำนวยปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สายบก.3013 แยก ทล.212 – บ้านหนองขาม จังหวัดบึงกาฬ

logo
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ลงพื้นที่ดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร (Service) สายบก.3002

logo
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ เข้าตรวจสอบคุณภาพงานทางและวัสดุโครงการงานเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นค.4022

ข่าวทั้งหมด

หน้า